Начало

Проект „Създаване на предпоставки за съживяване на традиционните занаяти в трансграничния район” номер 2007CB16IPO006-2011-2-057 по Програма за Трансгранично сътрудничество по ИПП

България-Сърбия

Партньори по проекта:

brtНПО Балкански Развойни Тим (БРТ)
НПО Балкански Развойни Тим (БРТ) е основано в гр. Ниш през септември 2004 като гражданско сдружение.
Организацията е основана от опитни консултанти с дълбоки познания и ноу-хау за разработване и изпълнение на различни проекти в Сърбия и Балканския регион, финансирани от различни донорски програми от ЕС, САЩ и ООН. Основателите и служителите на БРТ са сред сръбските граждани, които първи са започнали работа с международни и регионални организации и институции в Сърбия, след възстановяването на демокрацията през октомври, 2000г. Днес те реализират нови идеи, промени, знания и опит с цел бъдещото развитие на Сърбия, комбинирайки информация за социални, икономически и политически тенденции, съществуващи извън страната и съобразявайки ги с начина на мислене, условията и нуждите на държавата.

korenyakФондация “Кореняк”
Фондация “Кореняк” е неправителствена организация в обществена полза, регистрирана през 2009 година, със седалище и адрес на управление в град София.
Фондацията е създадена за постигане на следните цели:
- Изследване опита на други държави при прилагането на мерки за подпомагане развитието на здравеопазването, образованието, науката, културата, техниката, технологиите и физическата култура и спорта, както и да прави предложения за въвеждане на такива мерки в Бългатрия;
- Съдействие за осъществяване на социално значима културна и спортна дейност;
- Защита на околната среда.
Членовете на екипа и сътрудниците на Фондация “Кореняк” са работили успешно по повече от 85 проекта от 1999 г. Програмите, по които са работили включват: програма ФАР, включително трансгранично сътрудничество (Румъния, Македония, Сърбия, Гърция), други програми на ЕС (Програма Младеж, Програма Сократ, Програма Европа, Граждани на Европа, Седма Рамкова Програма, ALTERNER и др.), и други. Дейността на Фондацията е насочена и към Националните оперативни програми като: „Конкурентоспособност”, „Регионално развитие”, „Административен капазитет”, „Развитие на човешките ресурси”, както и „Програма за развитие на селските райони”.

 

nis_logoГрадска община Пантелей
След сформирането на Градска община Пантелей през 2004, тя се фокусира върху разработването на проекти, финансирани от ЕС и други донори, с цел да засили своя собствен капацитет, както и капацитетът на бенефициентите и гражданите на своя територия. ГО Пантелей има опит в разработване на трансгранични проекти с български общини по Програма България/Сърбия.