IO4 – E-learning modules CIAC

Уважаеми приятели, колеги и заинтересовани лица,

Имаме удоволствието да Ви представим четвъртия интелектуален продукт Електронни учебни модули подобрени с иновативния Чатбот ChatGPT  във връзка с изпълнението на проект 2020-2-BG01-KA205-079486 Creativity and Innovation for Active Citizenship (CIAC) по Програма Еразъм+, KA2 Стратегически партньорства – Обмен на практики

Тези модули се предоставят чрез уебсайта на проекта и целта им е да насърчат информираността на младежите за техните граждански права и възможността за участие в обществото.

Учебните модули предоставят информация за различни теми, свързани с политика, общество и институции, които включват основни аспекти на политическия процес и разнообразни форми на гражданско участие. Младите хора могат да научат за възможностите за участие както в България, Словения и Европейския съюз, така и в региона на Западните Балкани. Тези модули включват теми като гражданско образование, активно участие на младежите, медийна грамотност, както и информация относно живота и работата в Европейския съюз.

Платформата ще се поддържа и актуализира редовно и след приключването на проекта, за да осигури лесен достъп и актуална информация.

Този интелектуален продукт се предоставя безплатно и с многоезичен интерфейс, което прави достъпа до него удобен за всички. Платформата насърчава младежите да станат информирани и активни граждани, готови да се ангажират в обществото и да сътворят позитивни промени. Не изпускайте възможността да изпробвате тази образователна платформа и да се включите в обучението.

ЛИНК: https://www.ciacproject.eu/

 

Dear friends, colleagues and stakeholders,

We are pleased to present the fourth intellectual product Electronic learning modules enhanced with the innovative Chatbot ChatGPT in connection with the implementation of project 2020-2-BG01-KA205-079486 Creativity and Innovation for Active Citizenship (CIAC) under the Erasmus+ Program, KA2 Strategic Partnerships – Exchange of practices

These modules are made available through the project website and aim to promote youth awareness of their civil rights and the opportunity to participate in society.

The study modules provide information on various topics related to politics, society and institutions, which include basic aspects of the political process and various forms of civic participation. Young people can learn about participation opportunities both in Bulgaria, Slovenia and the European Union, as well as in the Western Balkans region. These modules include topics such as civic education, active youth participation, media literacy, as well as information about living and working in the European Union.

The platform will be maintained and updated regularly and after the completion of the project to ensure easy access and up-to-date information.

This intellectual product is provided for free and with a multilingual interface, making it convenient for everyone to access. The platform encourages young people to become informed and active citizens, ready to engage in society and create positive change. Don’t miss the opportunity to try out this educational platform and get involved in learning.

LINK: https://www.ciacproject.eu/