IO 3 – Handbook CIAC

Уважаеми приятели, колеги и заинтересовани лица,

Имаме удоволствието да Ви представим Наръчник за ангажиране на младите хора (интелектуален продукт 3) във връзка с изпълнението на проект 2020-2-BG01-KA205-079486 Creativity and Innovation for Active Citizenship (CIAC) по Програма Еразъм+, KA2 Стратегически партньорства – Обмен на практики

Наръчникът представлява обширен и структуриран ресурс, създаден с цел да насърчи и подкрепи активното участие на младите хора в гражданския живот и обществото.

Приложението на съдържанието включено в него, не само информира, но и вдъхновява младите хора да се ангажират в обществото и да използват своя глас и умения, за да направят истински промени.

Проектът се изпълнява с Водеща организация – Бенефициент Сдружение „Омега“ (Кърджали, България), партньори Фондация „Кореняк“ (София, България) и DRUSTVO ZA RAZVIJANJE PROSTOVOLJNEGA DELA NOVO MESTO (Ново место, Словения).

За повече и подробна информация сме на разположение!

Dear friends, colleagues and stakeholders,

We are pleased to present to you a Handbook for engaging young people (intellectual product 3) in connection with the implementation of project 2020-2-BG01-KA205-079486 Creativity and Innovation for Active Citizenship (CIAC) under the Erasmus+ Program, KA2 Strategic Partnerships – Exchange of practices

The Handbook is a comprehensive and structured resource designed to encourage and support the active participation of young people in civic life and society.

The content application included in it not only informs but also inspires young people to engage in society and use their voice and skills to make real changes.

The project is implemented with the Lead Organization – Beneficiary “Omega” Association (Kardzhali, Bulgaria), partners “Korenyak” Foundation (Sofia, Bulgaria) and DRUSTVO ZA RAZVIJANJE PROSTOVOLJNEGA DELA NOVO MESTO (Novo mesto, Slovenia).

We are available for more and detailed information!