Информация за проекта

 

Име на проекта Създаване на предпоставки за съживяване на традиционните занаяти в трансграничния район
Водеща организация НПО Балкан Дивелъпмънт Тийм
Други партньори Партньор No.1: Фондация КоренякПартньор No.2: Градска община Пантелей, Ниш
Приоритетна ос Ос 2: Подобряване на капацитета за съвместно планиране, решаване на проблеми и развитие
Област на интервенция 2.3. Мерки от типа „хора за хора”
Продължителност (в месеци) Дванадесет (12) месеца
Общ бюджет (в €) 97 454,87 €
Цели на проекта Общата цел на проекта е да създаде благоприятни предпоставки за съживяване на традиционните занаяти в трансграничния район (напр. грънчарство, плетене, ковачество, бродиране на народни носии, кожарство, билкарство, сувенири, дърворезба, иконопис и др.).Специфичните цели на проекта са:(i) Да допринесе за превръщането на традиционните за региона занаяти в средство за устойчиво икономическо развитие и туризъм;

(ii) Да окуражи местното население – особено младото поколение – да възприеме традиционните занаяти като вид бизнес;

(iii) Да стимулира обмяната на опит сред занаятчиите от двете страни на границата;

(iv) Да допринесе за културното взаимодействие чрез създаване на нови изложения сред занаятчиите.

Дейности по проекта Дейност 1: Подготвителни и Комуникационни дейностиДейност2: Откриваща конференция

Дейност 3: Трансгранична оценка на условията за съживяване на традиционните занаяти

Дейност 4: Изработване на Трансгранична Стратегия за съживяване на традиционните занаяти в избрания район

Дейност 5: Адаптация на двора на „Къща на традиционните занаяти” притежавана от Градска община Пантелей

Дейност 6: Създаване на интернет страница на проекта и каталог на занаятчиите в двете страни

Дейност 7: Организация на 2 Кръгли маси (една в България и една в Сърбия) за традиционните занаяти

Дейност 8: Организация на трансграничен панаир за традиционни занаяти

Дейност 9: Закриваща конференция

Резултати от проекта - Изготвена Трансгранична Стратегия и план за действие за съживяване на традиционните занаяти- Изготвен Трансграничен каталог на занаятчиите

- Създаден сайт на проекта

- Създадено партньорства сред Сдружения на страрите занаяти

- Създадено партньорствa сред Гимназии и Организации в подкрепа на бизнеса

Целеви групи Целева група 1: Занаятчии в избрания трансграничен районЦелева група 2: Сдружения на страрите занаяти в избрания трансграничен район

Целева група 3: Образователни институции (гимназии в избрания трансграничен район)

Целева група 4: Организации в подкрепа на бизнеса (Регионална търговска камара, Агенции за регионално развитие, Асоциации на малки и средни предприятия) в избрания трансграничен район