Напредък по проект BG05SFOP001-2.025-0108

Скъпи граждани, представители на НПО и бизнеса,

Включваме се с голям напредък по проект BG05SFOP001-2.025-0108 „Подкрепа за гражданско участие по отношение административното обслужване и качеството на административните услуги в община Перущица“, изпълняван от Бенефициент Фондация „Кореняк“ и Партньор Община Перущица.

Имаме удоволствието да Ви представим резултатите от успешно проведено проучване, вкл. с участието на 176 представителя на обществеността, НПО и бизнеса в община Перущица и на 6 представителя на общинската администрация. Изготвени са:

- Доклад на база проведеното проучване във връзка с текущото състояние в община Перущица относно гражданското участие в мониторинга, контрола и оценката на административното обслужване и качеството на административните услуги на местно ниво

- Анализ за потенциала и възможностите на Община Перущица за подобряване на гражданското участие в мониторинга, контрола и оценката на административното обслужване и качеството на административните услуги на местно ниво.

Самите документи можете да намерите по-долу в публикацията. Приятно четене!

Малко повече за проекта -> Основна цел:  Насърчаване на прозрачно и отговорно управление в Община Перущица чрез подкрепа за увеличаване на гражданското участие в процеса на мониторинг, контрол на изпълнението и преформулиране на местни политики и мерки по отношение на административното обслужване и качеството на административните услуги в общината.

Сред оставащите основни дейности са:

-        Изготвяне на Методика за подобряване на обратната връзка от потребителите и Оценка на въздействието/ефекта

-        Формулиране и отправяне на предложения/препоръки до Общината за подобряване на гражданското участие в процеса на изпълнение, мониторинг и контрол на решенията и действията на местно ниво по отношение на политиката за административното обслужване

-        Информационна кампания за повишаване на осведомеността на целевите групи относно възможностите за гражданско участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политиката на местно ниво в сферата на административното обслужване

Продължителността на проекта е 17 месеца, считано от 20.07.2022 г. и не по-късно от 31.12.2023г.

Проектът се изпълнява в рамките на договор за БФП с номер BG05SFOP001-2.025-0108-C01, който се финансира по процедура BG05SFOP001-2.025 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“ по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документаи публикацията се носи от Бенефициента – Фондация „Кореняк“ и при никакви обстоятелства не може да се приеме, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Доклад ОПДУ Кореняк

АНАЛИЗ ОПДУ Кореняк