Успешно приключен проект 2016-3-BG01-KA205-035362 „New Answers for Youth – Better Future for Europe”

img-20180627-wa0016

С нескрита гордост Ви информираме, че успешно приключи финансирания по програма Erasmus+ Проект 2016-3-BG01-KA205-035362 „New Answers for Youth – Better Future for Europe”, с общ бюджет 83 395,00 евро и продължителност на изпълнение 18 месеца.

Реализиран е в партньорство на 2 неправителствени организации, 1 регионална административна структура и 1 местна публична организация, а именно:

Водещ партньор: Фондация „Кореняк”, България

Партньор 1: Администрация на Провинция Исерния, Италия

Партньор 2: Фондация Cibervoluntarios, Испания

Партньор 3: Майо Каунти Кансъл, Ирландия.

Основната цел на проекта бе да се стимулира сътрудничеството между тази разнообразна гама от партньори, за да им позволи да проучват, споделят, анализират и усъвършенстват идеи, опит, ноу-хау, най-добри практики и методи в работата с младежи в неравностойно положение и по-конкретно, с тези, които са изправени пред икономически пречки; тези, идващи от селски / слабо развити райони, и тези с културни различия, принадлежащи към национално / етническо малцинство.

В рамките на проекта са изследвани и анализирани степента на ангажираност и извънкласната активност на младежите, нагласите им към формите на социално участие и бъдещото включване в пазара на труда, нагласите на родителите и други фактори, които оказват влияние върху процеса на развитие на младите хора.

Успешно са проведени 4 международни семинара в страните партньори Италия, България, Испания и Ирландия.

Основните резултати по проекта са:

По време на семинарите, целевата група млади работници от всеки партньор си сътрудничи съвместно за разработването на два нови инструмента в тази област:

– ­Каталог на най-добрите практики и иновативни решения в областта на младежката работа с модули за достигане до младите хора, тяхното постоянно привличане, подкрепа на тяхното социално приобщаване и използване на ИКТ, цифрово и аудиовизуално съдържание. Каталогът е достъпен на следния линк:

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1bdQk7ysgcqc4ufAIYLnuIMGJT2i4kih2

– Насоки за извънкласни дейности за младежи с неравностойно положение и по-малко възможности с различни форми на изразяване (изкуство, музика, танц, театър, кино) и симулации на интервюта за работа (ролеви игри, групови и индивидуални обратни връзки; игра / и т.н.). Насоките са достъпни на следния линк:

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1cKNQ-CWaFj3Lzzpyv7sTP7poUv1La5yP

В заключение, е разработена Стратегия за популяризиране и комуникация, която да осигури подходящо планиране, структура и организация на ефективна комуникация с подбрани аудитории с цел привличане на вниманието, интереса и активното им включване в по-нататъшното прилагане на инициативите.

We are delighted and proud to inform you that Project 2016-3-BG01-KA205-035362 „New Answers for Youth – Better Future for Europe” financed under Erasmus+ Programme with a total budget of € 83,395.00 and duration 18 months was successfully completed.

The project has been implemented within the mutual beneficial cooperation of 2 NGOs, 1 Regional public body and 1 Local public body, namely:

Lead Partner: Foundation Korenyak, Bulgaria

Partner 1: Amministrazione Provinciale di Isernia, Italy

Partner 2: Fundacion Cibervoluntarios, Spain

Partner 3: Mayo County Council, Ireland

The primary goal of the project was to stimulate the cooperation between this diverse range of partners in order to allow them to explore, share, analyze and upgrade ideas, experience, know-how, best practices and methods in youth work and dealing with disadvantaged youth, in particular those facing economic obstacles, those coming from rural/underdeveloped areas, and those with cultural differences belonging to a national /ethnic minority.

Within the framework of the project have been investigated and analyzed the degree of commitment and extracurricular activity of young people, their attitudes towards the forms of social participation and future inclusion in the labor market, attitudes of parents and other factors that influence on the development process of young people

Four international seminars have been successfully held in the partner countries Italy, Bulgaria, Spain and Ireland.

Project results:

During the seminars, the target group youth workers from each partner jointly collaborated on the development of two new tools in this field:

– Catalogue of best practices and innovative solutions in youth work with modules for reaching out the young people, attracting them permanently, supporting their social inclusion and making use of ICT, digital and audiovisual content; The atalogue is available at the following link:

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1bdQk7ysgcqc4ufAIYLnuIMGJT2i4kih2

– Guideline for extracurricular activities for youth with disadvantaged background and fewer opportunities with different forms of expression (art, music, dance, theater, cinema) and simulations of job interviews (role plays, group & individual feedbacks; analyzes of relevant video contents /as a game/, etc). The Guideline is available at the following link:

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1cKNQ-CWaFj3Lzzpyv7sTP7poUv1La5yP

In conclusion, a strategy for promotion and communication has been elaborated to provide a proper planning, structure and organization of an effective communication with selected audiences in view to attract their attention, interest and active inclusion in further application of initiatives.