Проект: BG05M9OP001-4.001-0158-C01 „Устойчиво предприемачество за младежи като бизнес моделът на бъдещето“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Untitled4

Фондация “Кореняк” има удоволствието да Ви представи информация за успешния и вече стартирал проект „Устойчиво предприемачество за младежи като бизнес моделът на бъдещето“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Продължителността на проекта е 14 месеца (15.11.2017 – 31.12.2018г.)

Проектът се осъществява в партньорство с “БРИДЖИНГ ТУ ДЪ ФЮЧЪР” ООД, Англия

Основната цел на проекта е насърчаване на самостоятелната заетост сред младежи и развитие на младежко предприемачество, чрез активно транснационално сътрудничество и трансфер на иновативни практики с оглед постигане устойчиви и успешни бизнеси.
В този контекст проектът включва дейности, които ще повишат уменията и компетенциите на представителите на кандидата, за да функционират като добри онлайн-ментори на младежи, имащи интерес да започнат самостоятелен бизнес в сферата на зелената икономика.Това пряко допринася за удовлетворяване потребностите на целевата група.В този контекст са насочени дейностите, осигуряващи изучаване на чуждестранен опит и предоставящи конкретни форми на засилено сътрудничество в т.ч. изготвяне на анализ за опита на държави от ЕС и обмяна на иновативни практики при провеждане на работни срещи.
Всичко това осигурява необходимите предпоставки за последващ успешен трансфер и въвеждане на иновативен модел и инструменти, подпомагащи развитието на устойчиво младежко предприемачество и самостоятелна заетост в сферата на зелената икономика. Иновацията е от ключово значение, тъй като онлайн менторите ще популяризират ползите за обществото от предприемачество в зелената икономика, ще разяснят необходимостта от придобиване на предприемачески умения и ще споделят своя опит сред младежите.
За успешен трансфер на иновацията и устойчивото й прилагане и след приключването на проекта допринасят планираните дейности за оценка на приложимостта на иновативната практика и разпространение на постигнатите резултати.Това ще съдейства за повишаване информираността на целевата група по отношение на ползите от предприемачество в зелената икономика и ще съдейства за мотивацията им да използват менторски услуги при развиването на собствен бизнес в тази сфера. По този начин ще се насърчи се развитието на младежко предприемачество в зелената икономика и създаването на устойчиви бизнеси.