Проект №BG05M9OP001-4.001-0158-C01 “УСТОЙЧИВО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА МЛАДЕЖИ КАТО БИЗНЕС МОДЕЛЪТ НА БЪДЕЩЕТО“ – 1-ва Работна среща

Фондация “Кореняк” с радост Ви съобщава за успешно проведеното първо работно посещение в Бирмингам, Англия по проект №BG05M9OP001-4.001-0158-C01 “УСТОЙЧИВО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА МЛАДЕЖИ КАТО БИЗНЕС МОДЕЛЪТ НА БЪДЕЩЕТО“.

Първото работно посещение в Бирмингам, Англия се осъществи в периода 10.04.2018 – 14.04.2018. Пет лица, представители на Фондация “Кореняк”, взеха участие в работната среща. На база проучените добри практики, представени и реализирани от партньора по проекта – “БРИДЖИНГ ТУ ДЪ ФЮЧЪР” ООД , беше успешно постигната основната цел на работното посещение – а именно представителите на кандидата да придобият умения и компетенции, по отношение на прилаганите от чуждестранния партньор иновативни модели и инструменти за насърчаване на младежко предприемачество в зелената икономика. По време на работните срещи, бяха осъществени дискусии и анализи, в следните области:
• Представяне на предприемачество и обучения по предприемачество, подкрепа за стартиращ бизнес;
• Представяне на иновативни модели и инструменти за насърчаване на младежкото и социалното предприемачество в зелената икономика;
• Успешно развити инструменти, подпомагащи младите предприемачи да развиват устойчив бизнес;
• Представяне на добри практики за създаването и развитието на социални предприятия. Постигане на социално въздействие, чрез провеждане на различни кампании.

20180412_144057

20180412_144038

20180411_123943

20180411_123927

20180411_121117

20180411_120044

20180411_120333

20180411_120243

20180411_120337

20180411_120524

20180411_120531

Untitled4

Logo

Придобитият опит и познания от участието в тази работна среща, българските участници, представители на кандидата ще могат да надградят, а и да се осъвършенстват в сферата на менторството, чрез участие във втората работна среща, предвидена да се осъществи през месец юни тази година, съвместно с партньора.