Проект №BG05M9OP001-4.001-0158-C01 “УСТОЙЧИВО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА МЛАДЕЖИ КАТО БИЗНЕС МОДЕЛЪТ НА БЪДЕЩЕТО“ – 2-ра Работна среща

Фондация “Кореняк” с радост Ви съобщава за успешно проведеното второ работно посещение в Бирмингам, Англия по проект №BG05M9OP001-4.001-0158-C01 “УСТОЙЧИВО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА МЛАДЕЖИ КАТО БИЗНЕС МОДЕЛЪТ НА БЪДЕЩЕТО“.

Посещението се осъществи между 02.06.2018 – 06.06.2018г. Пет представители на Фондация “Кореняк” посетиха партньорът по проекта – БРИДЖИНГ ТУ ДЪ ФЮЧЪР, Англия за втори път, като чрез представените от него добри практики, беше успешно постигната основната цел на работното посещение – а именно подготовката на участниците, представители на Фондация „Кореняк“, за онлайн ментори. По време на работните срещи, бяха осъществени дискусии и анализи, в следните области:
• Представяне на възможности за развитие и подкрепа на устойчив бизнес в зелената икономика;
• Представяне на иновативния подход – изграждане и функциониране на онлайн ментори;
• Проучване на ефекта на прилаганата от партньора иновация;
• Представяне на конкретни подходи и начини за успешно достигане до и подпомагане на целевата група – Организиране на събития от типа „Ден на отворените врати за подкрепа на младежкото предприемачество в зелената икономика“, за да привлича интереса към менторството и създаването на собствен устойчив бизнес в сферата на зелената икономика от млади хора;
• Представяне на възможности за адаптиране на иновативния подход-изграждане и функциониране на онлайн ментори;
• Обсъждане на начините за прилагането на иновацията, съобразно българските условия.

По време на двете работните срещи всички участници имаха възможност заедно да обсъдят и коментират свои идеи, мнения, препоръки на база на специфичния анализ на опита на държави-членки на ЕС. Експертите от страна на партньора участваха в координирането на двете работни срещи и подпомагаха българските участници по отношение на адаптирането на иновативните подходи и инструменти, които искат да приложат, съобразно българските условия.

20180604_141242

20180604_141251

20180604_141310

20180605_111153

20180605_111209

20180605_111227

20180604_215120

Untitled4

Logo