Официална препоръка към община Перущица във връзка с изпълнение на проект BG05SFOP001-2.025-0108 „Подкрепа за гражданско участие по отношение административното обслужване и качеството на административните услуги в община Перущица“

Скъпи приятели,

Представяме Ви отправената официална препоръка за изграждане на единен модел за ефективен мониторинг и регулярна оценка от страна на потребителите на административни услуги в община Перущица по отношение качеството на административното обслужване  прилаганите мерки в тази сфера, и за подобряване на системата за обратна връзка от тях,  във връзка с изпълнението на проект BG05SFOP001-2.025-0108 „Подкрепа за гражданско участие по отношение административното обслужване и качеството на административните услуги в община Перущица“ финансиран по по процедура BG05SFOP001-2.025 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“ по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, договор за БФП с номер BG05SFOP001-2.025-0108-C01.

Можете да се запознаете с пълния документ на следния линк: https://drive.google.com/file/d/14AIQAmFPLISoqkaaqxk0TuRmsf8GbGp3/view?usp=sharing 

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Бенефициента – Фондация „Кореняк“ и при никакви обстоятелства не може да се приеме, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.