Одобрен проект по ОПДУ

EU_SEFright logo-bg-center logo-bg-color

Скъпи приятели, колеги и партньори,
Фондация „Кореняк“ има удоволствието да Ви уведоми за старта на проект BG05SFOP001-2.025-0108 „Подкрепа за гражданско участие по отношение административното обслужване и качеството на административните услуги в община Перущица“. Проектът се изпълнява в рамките на договор за БФП с номер BG05SFOP001-2.025-0108-C01, който се финансира по процедура BG05SFOP001-2.025 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“ по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд .
Фондация „Кореняк“ е Бенефициент, а Партньор по проекта е Община Перущица. Основната цел е Насърчаване на прозрачно и отговорно управление в Община Перущица чрез подкрепа за увеличаване на гражданското участие в процеса на мониторинг, контрол на изпълнението и преформулиране на местни политики и мерки по отношение на административното обслужване и качеството на административните услуги в общината.
Планирани са следните основни дейности:
• Провеждане на проучване и изготвяне на анализ по отношение възможностите за подобряване на гражданското участие в контрола и оценката на административното обслужване и качеството на административните услуги на местно ниво
• Изготвяне на Методика за подобряване на обратната връзка от потребителите и Оценка на въздействието/ефекта
• Формулиране и отправяне на предложения/препоръки до Общината за подобряване на гражданското участие в процеса на изпълнение, мониторинг и контрол на решенията и действията на местно ниво по отношение на политиката за административното обслужване
• Информационна кампания за повишаване на осведомеността на целевите групи относно възможностите за гражданско участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политиката на местно ниво в сферата на административното обслужване
Общата стойност на одобрения проект е: 57 126,60 лв., от които 48 557,61 лв. от Европейския социален фонд (85%) и 8 568,99 лв. национално съфинансиране (15%).
Продължителността на проекта е 17 месеца, считано от 20.07.2022 г. и не по-късно от 31.12.2023г.
Следете интернет и Фейсбук страниците ни за още информация по хода на изпълнение на проекта!

—————————————————— www.eufunds.bg ——————————————————
Проект BG05SFOP001-2.025-0108 „Подкрепа за гражданско участие по отношение административното обслужване и качеството на административните услуги в община Перущица“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Бенефициента – Фондация „Кореняк“ и при никакви обстоятелства не може да се приеме, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.