Информационна кампания за повишаване на осведомеността на целевите групи относно възможностите за гражданско участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политиката на местно ниво в сферата на административното обслужване в община Перущица

Гражданска Активност и Ефективно Взаимодействие с Местната Администрация: Преобразяване на Общността към По-Добро Бъдеще

Във времена, в които общностите стават все по-сложни и разнообразни, гражданската активност изпъква като ключов фактор за преодоляването на бариери пред, които е изправено обществото. Осъзнаването на плюсовете от висока гражданска активност и ефективното взаимодействие с местната администрация представляват необходимата стъпка към изграждане на по-добро бъдеще за всички.

Плюсовете от по-висока Гражданска Активност:

  • Разнообразие в Решенията: Високата гражданска активност води до по-разнообразни и креативни мерки в хода на изпълнение на управленските решения по обществените проблеми. Различните гледни точки и опити обогатяват дискусиите и водят до иновативни подходи.
  • Повишено Доверие и Солидарност: Гражданите, които са активни в общността, често изграждат по-силни връзки с техните съграждани и институции. Това създава усещане за общност и повишава доверието в обществото и местната власт.
  • Подобрено Качество на Живот: Активното участие на гражданите в процеса мониторинг и контрол на политики допринася за подобрение на качеството на живот в общината. Мнението на обществото е важно във всяка една област и то трябва да бъде споделено, а не премълчано. И това е особено валидно за темите, имащи пряко отношение върху ежедневието им, каквато е тази за административното обслужване на местно ниво.

Ефективно Взаимодействие с Местната Администрация:

  • Отворен Диалог и Комуникация: Основният стълб на ефективното взаимодействие е отвореният диалог. Гражданите и администрацията трябва активно да обменят мнения, идеи и предложения, за да се изгради взаимно разбирателство. Когато само една от страните следва стъпките, не може да се постигне успех.
  • Интелигентно Използване на Технологии: В съвременния свят технологиите могат да бъдат силно средство за взаимодействие. Интернет платформи, приложения и социални мрежи могат да бъдат използвани за обмен на информация и обратна връзка между гражданите и администрацията.

Предоставяне на Обратна Връзка и Граждански Контрол:

  • Влияние чрез Обратна Връзка: Гражданската обратна връзка е най-мощното средство за постигане на промени. Гражданите трябва активно да дават своите мнения и предложения, за да насърчават прозрачността и отговорността на администрацията, както и постигането на ефективност и видими резултати от прилаганите политики и мерки на местно ниво.
  • Ефективен Граждански Контрол: Гражданският контрол е ключов фактор за осигуряване на отговорност от страна на администрацията. Гражданите трябва да следят и оценяват изпълнението на взетите решения и да настояват за тяхната ефективност, да дават мнения за подобрение или да подпомагат процеса по създаването на изцяло нови методи.

В крайна сметка, високата гражданска активност, ефективното взаимодействие с местната администрация и дейността на отделите, свързани с административното обслужване, образуват основата за изграждане на здрава, развита и отговорна местна общност. С общи действия можем да постигнем значими промени, които ще облекчат живота на всички нас и ще формират устойчиво бъдеще. Изготвената по проекта Методика за подобряване на обратната връзка от потребителите на административни услуги в община Перущица (общественост, НПО и бизнес) указва началните стъпки в тази посока.

Нека заедно работим за устойчиво подобряване качеството на административното обслужване в общината и за повишаване на гражданското участие и неговата ефективност в процеса на мониторинг и оценка на политиката, решенията и действията на местно ниво, касаещи административните услуги – УЧАСТИЕТО ВИ В ПРОЦЕСА Е ВАЖНО!

Можете подробно да се запознаете с всички изготвените документи по проекта на следния линк: https://www.korenyakproject.org/ или на сайта на община Перущица: obshtina@perushtitsa.egov.bg.

Настоящата публикация е във връзка с изпълнение на информационна кампания съгласно дейност 4 „Информационна кампания за повишаване на осведомеността на целевите групи относно възможностите за гражданско участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политиката на местно ниво в сферата на административното обслужване“ съгласно проект в рамките на договор за БФП с номер BG05SFOP001-2.025-0108-C01, финансиран по процедура BG05SFOP001-2.025 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“ по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Бенефициента – Фондация „Кореняк“ и при никакви обстоятелства не може да се приеме, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.