Информационна кампания за повишаване на осведомеността на целевите групи относно възможностите за гражданско участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политиката на местно ниво в сферата на административното обслужване в община Перущица

Уважаеми съграждани, представители на НПО и бизнес обществото,

Във връзка с изпълнение на информационна кампания съгласно дейност 4 „Информационна кампания за повишаване на осведомеността на целевите групи относно възможностите за гражданско участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политиката на местно ниво в сферата на административното обслужване“ по проект BG05SFOP001-2.025-0108 „Подкрепа за гражданско участие по отношение административното обслужване и качеството на административните услуги в община Перущица“, разгледахме до момента ползи и възможности от участието ви в процеса на мониторинг и оценка на политиката, решенията и действията на местно ниво, касаещи административните услуги.

Нека по-подробно да разгледаме един от методите застъпени в специално изготвената Методика за подобряване на обратната връзка от потребителите на административни услуги в община Перущица (общественост, НПО и бизнес)  по проекта, а именно „Ползване на социалните мрежи за онлайн диалог с гражданите и онлайн гражданско участие“

  1. Същност: Настоящият метод представлява конкретно решение за допълнително подобряване на напредъка на Общината към електронна демокрация. Чрез пълноценно използване на потенциала на интернет и социалните мрежи за насърчаване на пряката комуникация и взаимодействие с потребителите онлайн от страна на представителите на местната власт, се осигуряват условия за постепенно изграждане на интерактивно цифрово пространство за дискусии и гражданска ангажираност по въпросите, свързани с изпълнение, проследяване и контрол на мерките за подобряване на административното обслужване в община Перущица.
  2. Ползи:
  • средство за скъсяване на дистанцията между местна власт (от една страна) и граждани, НПО и бизнес на територията на общината (от друга страна);
  •  по-бързо и лесно достигане до ефективни и максимално близки до нуждите на потребителите на административни услуги решения по оптимизиране и подобряване на прилаганата политика в тази сфера;
  • спестява усилия на потребителите на административни услуги и прави взаимодействието им с местната власт изключително достъпно и лесно проследимо

Повече относно начин и работни стъпки за прилагане на метода можете да откриете в Методиката на следния линк: https://www.korenyakproject.org/%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d1%8f%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0/  или отново на сайта на община Перущица.

Настоящата публикация е във връзка с изпълнение на информационна кампания съгласно дейност 4 „Информационна кампания за повишаване на осведомеността на целевите групи относно възможностите за гражданско участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политиката на местно ниво в сферата на административното обслужване“ съгласно проект в рамките на договор за БФП с номер BG05SFOP001-2.025-0108-C01, финансиран по процедура BG05SFOP001-2.025 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“ по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Бенефициента – Фондация „Кореняк“ и при никакви обстоятелства не може да се приеме, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.