Информационна кампания за повишаване на осведомеността на целевите групи относно възможностите за гражданско участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политиката на местно ниво в сферата на административното обслужване в община Перущица

Ползи от участието в процеса на изпълнение и проследяване на местните решения и мерки в община Перущица, особено в контекста на качеството на административното обслужване:

 • води до по-добра прозрачност и отчетност
 • помага на всички заинтересовани страни пряко да изразят потребностите и очакванията си и да заявят проблемите на ранен етап
 • помага за навременното прилагане на бързо и ефективно решение при възникнал проблем
 • помага да се гарантира, че ресурсите се използват ефективно

Настоящият проект BG05SFOP001-2.025-0108 „Подкрепа за гражданско участие по отношение административното обслужване и качеството на административните услуги в община Перущица“ предлага подобряване на съществуващи възможности и създаването на нови форми за гражданско участие на потребителите на административни услуги съгласно изготвената Методика по проекта, а именно:

 • Анкетни проучвания
 • Осигуряване на приемно време за граждани и организации
 • Периодичен анализ на постъпили жалби, сигнали, предложения и похвали – и обратна връзка към потребителите
 • Ползване на социалните мрежи за онлайн диалог с гражданите и онлайн гражданско участие
 • Развиване на цифрови консултативни съвети
 • Консултации/разговори със служителите в администрацията
 • Наблюдения тип „описание на пътя на потребителя“ или по метода „таен клиент“ и др.

Можете да се запознаете подробно с изготвената Методика за подобряване на обратната връзка от потребителите на административни услуги в община Перущица (общественост, НПО и бизнес) на следния линк: https://www.korenyakproject.org/%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d1%8f%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0/  или на сайта на община Перущица:obshtina@perushtitsa.egov.bg.

Можете подробно да се запознаете с всички изготвените документи по проекта в сайта на Фондация “Кореняк”  или на сайта на общината.

Настоящата публикация е във връзка с изпълнение на информационна кампания съгласно дейност 4 „Информационна кампания за повишаване на осведомеността на целевите групи относно възможностите за гражданско участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политиката на местно ниво в сферата на административното обслужване“ съгласно проект в рамките на договор за БФП с номер BG05SFOP001-2.025-0108-C01, финансиран по процедура BG05SFOP001-2.025 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“ по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Бенефициента – Фондация „Кореняк“ и при никакви обстоятелства не може да се приеме, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.