Информационна кампания за повишаване на осведомеността на целевите групи относно възможностите за гражданско участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политиката на местно ниво в сферата на административното обслужване в община Перущица

Здравейте, уважаеми съграждани, представители на НПО и бизнес обществото,

ВКЛЮЧЕТЕ се в процеса на мониторинг и оценка на местните решения и мерки в община Перущица, особено в контекста на качеството на административното обслужване.

Ето защо вашето участие е от съществено значение:

  1. Създаване на по-добро бъдеще: Вашето участие в процеса на мониторинг и контрол може да служи като ключов катализатор за подобрения в общинското управление. Със своите гласове и идеи можете да помогнете за прилагането на по-добри и ефективни решения, които ще облекчат живота на всички нас.
  2. Подчертаване на реалните нужди на обществото: Възможността да предоставяте регулярна обратна връзка ще насърчи общинските органи да предприемат мерки, които отговарят на конкретните предизвикателства на нашата общност.
  3. Партньорство между секторите: Включването на представители от НПО и бизнес сектора гарантира разнообразен и компетентен поглед върху въпросите. Сътрудничеството между секторите може да доведе до иновационни и устойчиви решения, които да допринесат за интересите на цялата местна общност.
  4. Интерактивност и солидарност: Участието в процеса на мониторинг не е просто действие, то е акт на солидарност и гражданска отговорност. Когато сме обединени в усилията си, създаваме по-силна и динамична общност.
  5. Оформяне на бъдещето на административните услуги в Община Перущица: Със своето участие, вие не само оценявате сегашното състояние на административното обслужване, но и помагате за оформянето на по-добро бъдещо такова. Вашият принос ще бъде отразен във всички аспекти на общинското местно развитие.

Вярваме, че обединените усилия на гражданите, НПО и бизнеса ще създадат по-добро бъдеще за община Перущица. Нека работим заедно, защото всеки глас, включен в този процес, има значение и силата да променя.

Можете подробно да се запознаете с всички изготвените документи по проекта на следния линк: https://www.korenyakproject.org/ или на сайта на община Перущица: obshtina@perushtitsa.egov.bg.

Настоящата публикация е във връзка с изпълнение на информационна кампания съгласно дейност 4 „Информационна кампания за повишаване на осведомеността на целевите групи относно възможностите за гражданско участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политиката на местно ниво в сферата на административното обслужване“ съгласно проект в рамките на договор за БФП с номер BG05SFOP001-2.025-0108-C01, финансиран по процедура BG05SFOP001-2.025 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“ по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Бенефициента – Фондация „Кореняк“ и при никакви обстоятелства не може да се приеме, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.