Информационен клип/филм по дейност 4 по проект BG05SFOP001-2.025-0108 „Подкрепа за гражданско участие по отношение административното обслужване и качеството на административните услуги в община Перущица“

Скъпи представители на НПО и бизнеса, скъпи граждани на община Перущица,

Представяме Ви кратък информационен клип/филм по дейност 4 „Информационна кампания за повишаване на осведомеността на целевите групи относно възможностите за гражданско участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политиката на местно ниво в сферата на административното обслужване“ във връзка с изпълнение на проект BG05SFOP001-2.025-0108 „Подкрепа за гражданско участие по отношение административното обслужване и качеството на административните услуги в община Перущица“ финансиран по по процедура BG05SFOP001-2.025 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“ по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, договор за БФП с номер BG05SFOP001-2.025-0108-C01

Линк към клипа/филма: https://www.facebook.com/100070417237813/videos/389260763532031

Нека заедно работим за устойчиво подобряване качеството на административното обслужване в общината и за повишаване на гражданското участие и неговата ефективност в процеса на мониторинг и оценка на политиката, решенията и действията на местно ниво, касаещи административните услуги – УЧАСТИЕТО ВИ В ПРОЦЕСА Е ВАЖНО!

Можете подробно да се запознаете с всички изготвените документи по проекта на следния линк: https://www.korenyakproject.org/ или на сайта на общината: .obshtina@perushtitsa.egov.bg.

Линк към Методиката: https://www.korenyakproject.org/%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d1%8f%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0/.

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Бенефициента – Фондация „Кореняк“ и при никакви обстоятелства не може да се приеме, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.