ДОКЛАД ОТ ПРОВЕДЕНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО/ЕФЕКТА ПО ОТНОШЕНИЕ НА МЕТОДИКА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБРАТНАТА ВРЪЗКА ОТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ В ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА (ОБЩЕСТВЕНОСТ, НПО И БИЗНЕС) по проект BG05SFOP001-2.025-0108 „Подкрепа за гражданско участие по отношение административното обслужване и качеството на административните услуги в община Перущица“

Скъпи представители на НПО и бизнеса, скъпи граждани на община Перущица,

Представяме ви финализиран ДОКЛАД ОТ ПРОВЕДЕНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО/ЕФЕКТА ПО ОТНОШЕНИЕ НА МЕТОДИКА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБРАТНАТА ВРЪЗКА ОТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ В ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА (ОБЩЕСТВЕНОСТ, НПО И БИЗНЕС) във връзка с изпълнение на проект BG05SFOP001-2.025-0108 „Подкрепа за гражданско участие по отношение административното обслужване и качеството на административните услуги в община Перущица“ финансиран по по процедура BG05SFOP001-2.025 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“ по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, договор за БФП с номер BG05SFOP001-2.025-0108-C01.

Линк: https://drive.google.com/file/d/1LVQvOwoo8kPn-Uii92ErcudVzrGkVM8W/view?usp=sharing

Можете подробно да се запознаете с всички изготвените документи по проекта на сайта на Фондация “Кореняк”: https://www.korenyakproject.org/ или на сайта на общината: obshtina@perushtitsa.egov.bg.

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Бенефициента – Фондация „Кореняк“ и при никакви обстоятелства не може да се приеме, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.