Анкетно проучване по проект BG05SFOP001-2.025-0108

Скъпи граждани, представители на НПО и бизнеса,

Имаме удоволствието да Ви поканим да попълните АНКЕТНА КАРТА съгласно проект BG05SFOP001-2.025-0108 „Подкрепа за гражданско участие по отношение административното обслужване и качеството на административните услуги в община Перущица“, изпълняван с Бенефициент Фондация „Кореняк“ и Партньор Община Перущица.

Анкетата е във връзка с проучване и изготвяне на анализ по отношение възможностите за подобряване на гражданското участие в контрола и оценката на административното обслужване и качеството на административните услуги на местно ниво в гр. Перущица.

ВНИМАНИЕ: Попълването на анкетата ще отнеме няколко минутки и ще бъде отворена за отговори до 03.04.2023г.!

Вашето мнение е изключително важно за нас и ще ни помогне да идентифицираме областите, в които са необходими подобрения!

ЛИНК КЪМ АНКЕТАТА: https://forms.gle/i8XwxZDCbsBcWUZH6.

Малко повече за проекта à Основна цел:  Насърчаване на прозрачно и отговорно управление в Община Перущица чрез подкрепа за увеличаване на гражданското участие в процеса на мониторинг, контрол на изпълнението и преформулиране на местни политики и мерки по отношение на административното обслужване и качеството на административните услуги в общината.

Планирани са следните основни дейности:

  • Провеждане на проучване и изготвяне на анализ по отношение възможностите за подобряване на гражданското участие в контрола и оценката на административното обслужване и качеството на административните услуги на местно ниво
  • Изготвяне на Методика за подобряване на обратната връзка от потребителите и Оценка на въздействието/ефекта
  • Формулиране и отправяне на предложения/препоръки до Общината за подобряване на гражданското участие в процеса на изпълнение, мониторинг и контрол на решенията и действията на местно ниво по отношение на политиката за административното обслужване
  • Информационна кампания за повишаване на осведомеността на целевите групи относно възможностите за гражданско участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политиката на местно ниво в сферата на административното обслужване

Продължителността на проекта е 17 месеца, считано от 20.07.2022 г. и не по-късно от 31.12.2023г.

Проектът се изпълнява в рамките на договор за БФП с номер BG05SFOP001-2.025-0108-C01, който се финансира по процедура BG05SFOP001-2.025 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“ по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Бенефициента – Фондация „Кореняк“ и при никакви обстоятелства не може да се приеме, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.